Benvinguts/des al bloc LOGOPEDIA AL DIA !Aquest és un bloc gestionat per estudiants de 2n curs del Grau de Logopèdia de la FUB que pretèn ser una finestra de notícies d'actualitat per a totes aquelles persones interessades en aquest camp, ja sigueu estudiants, professionals, pacients, familiars...Per això us convidem a participar-hi amb els vostres comentaris!

23 marzo 2012

neuropsicologia del llenguatge i TEL

treball del article

Article del col·legi de logopedes de Catalunya  juny 2011

 Trastorn especific del llenguatge   (TEL)

 caracteristiques neuropsicològiques


INTRODUCCION:
El trastorn específic del llenguatge (TEL) fa referència a un conjunt de dificultats innates, persistents  i específiques per a  l’ adquisició i  maneig del codi lingüístic. Té un caràcter innat perquè es manifesta des de l’ inici del desenvolupament  del llenguatge de l’infant. No depèn d’una afectació sensorial, motriu o intel·lectual que ho justifiqui. Es un trastorn intrínsec del processament del llenguatge.
 Es considera que existeix ‘’TEL’’  segons el cie-10 i el DSM-IV  quan  hi han discrepàncies significatives entre la capacitat cognitiva i d’interacció de l’infant i les seves  competències lingüístiques. On es destaca i de forma  estadística els criteris  per a  quantificar la magnitud de la discrepància. A partir de dos desviacions estàndards por sota de  la mitja. Així, baix la denominació de TEL se agrupa en un conjunt heterogeni de trastorns.

El llenguatge  de les persones amb TEL sorgeix amb  retràs i ho fa amb  unes marcades distorsions que ho diferencien del retràs  simple del llenguatge. Persistent perquè, o be acompanya de forma manifesta al infant al llarg de tota la seva  vida, o en casos de menor gravetat.
Després de la rehabilitació logopèdica  la afectació del llenguaje pot manifestar-se amb dificultats en la construcció del discurs complex o interferint  la adquisició del procés de lectura i escriptura.

La psicopedagoga i logopeda  Teresa Vilardaga Messeguer.  ha realitzat un  Màster en neuropsicologia infantil. Col. 08-0688. Servei de neurologia pediàtrica Vall d’Hebron recerca.  Unitat de neuropsicologia infantil Vallès_UNDEV.

RESUMEN
-El treball de recerca de l’hospital vall d’Hebron i  la  Teresa Vilardaga.

Objectiu

   La descripció del trastorn específic del llenguatge (TEL), amb les  característiques, els seus  subtipus (receptiu-expressiu) i  la seva  relació amb  les millores observades.  Després d’un tractament rehabilitador logopèdic individualitzat.

Metodologia

Mitjançant la revisió teòrica i la recerca en la literatura escrita  de descripcions anteriors,  relacionades amb el trastorn específic del llenguatge.  Descripció de 4 casos clínics de infants  afectats, avaluació i la seva rehabilitació.

Els Resultats

  Observació  després de obtindré l diagnòstic de TEL : Es un trastorn persistent, es pot a   aconseguir resultats positius i estables en  el desenvolupament  del llenguatge sempre i quan es  poden realitzar durant un any  en dos  sessions de rehabilitació logopèdica individualitzada. Si es realitza una  intervenció precoç, millor es la milloria en les seves  competències lingüístiques (tant en el procés oral i escrit) de l’infant afectat. Encara  així persisteixen dificultats de  construcció del discurs complex.

     Conclusions
  El TEL  esta generant  debat en la comunitat científica, ja que  els  problemes que es  manifesten en aquest e trastorn tenen importants implicacions per a l’estudi del llenguatge baix distintes perspectives: lingüística, psicològica i neurològica,  especialment.   Serien necessaris més estudis i  sobre tot  en poblacions catalanes.

     Discussió
  Per a futures investigacions  cal tenir en compte: els següents  aspectes: estudiar la possible relació entre los graus de afectació del TEL, la gravetat de les alteracions neuropsicológiques en la població de parla  espanyola i catalana així com el pronòstic la  avaluació i  el grau de compensació amb  els procés  d’intervenció logopèdica.

DESENVOLUPAMENT:

Classificacions i subtipus de el  TEL.

 Manifestacions clíniques   El TEL: Es  contempla com un trastorn unitari que inclou distintes disfuncions lingüístiques.

1.    Classificació clàssica i subtipus

La valoració i classificació dels diferents tipus de trastorns del llenguatge  (segons Rapin i Allen) basant-se  en l’anàlisi dels diferents components que formen el llenguatge. Dintre del àmbit clínic:
    CRITERIS SEMIOLÒGICS.
o    Valoracions de les habilitats: (lingüístiques, Fonològiques, Sintàctiques,  lèxiques i  pragmàtiques).

2.    Classificació actual  cal diferenciar  ELS TRASTORNS DEL LLENGUATGE

2.1       Trastorns fonològic (TF)
            -Es el trastorn de la  programació fonològica del DSM-IV-TR
      Es  caracteritza per:  
  Presenten  una parla fluida però poc intel·ligible. Implica problemes en la emissió   correcta de los sons que conformen las paraules, a l’hora  que implica problemes cognitius com un dèficit en consciència fonològica del feedback auditiu (de la pròpia veu i la del altre) causant  dificultats en la representació mental dels sons. També  Dificultats per a identificar, diferenciar i manipular mentalment  els  sons que conformen la tira fònica.
                
·         Criteris a observar:  principals problemes: (Confusions de fonemes, de consciència fonològica, memòria fonològica i  també  fonètics.)

2.2  trastorn específic del llenguatge (TEL)
El TEL:  es un trastorn de llenguatge mixt receptiu-expressiu del DSM-IV-TR                      (segons   Van Daal et al) ha determinat l’existència de Classificacions de 4 subgrups: dels principals dèficits.

  •        D. lèxic semàntic  
  •     D. de producció de la parla 
  •     D.   sintàctic i  seqüència   
  •     D. de percepció auditiva
 2.3    Recentment, la Dra. Fresnesda  proposa, per a augmentar la operativitat i  aconseguir major simplificació dels criteris diagnòstics, dos grans subtipus:

1)   Infants amb  dificultats  a nivell expressiu (TEL-E)
2)   dificultats a nivell expressiu i  receptiu (TEL-ER)

Manifestacions Clíniques  (I)  Símptomes habituals:

-A un que las funcions lingüístiques siguin las més afectades, Els infants amb  TEL també presenten un deteriorament  en la memòria verbal a curt termini, a demés de una pobre execució en les tasques de funcionament cognitiu, així com  en el processament temporal ràpid de senyals auditives i visuals, per això son més lents i poden presentar problemes en tasques de discriminació.

 -En el perfil lingüístic podem observar que la gramàtica esta més afectada que  el vocabulari. Es important remarcar  que degut  a els seus dèficits verbals i tenint  en conte que dintre del marc escolar, el gran vehiculitzador del aprenentatge es el llenguatge, els  alumnes afectats de TEL tenen mes risc de tendrer fracàs escolar.

Manifestacions clíniques   (II)  en els subtipus Fonològic-Sintàctic:
Dificultats fonètiques-fonològiques:  els  trastorns fonològics poden comprometre el procés de adquisició del llenguatge per la creació de patrons atípics. Dels infants amb  trastorns fonològics que  adquireixen  de forma diferent  els  procediments jeràrquicament ordenats i  utilitzats per els infants  sense problemes.
Els infants amb  TEL vocalitzen  amb  menys freqüència, usant un inventari consonàntic  més restringit , consistent
     -Principalment en EDATS TEMPRANES les  emissions verbals son  oclusives sonores, nasals i  que se comuniquen inicialment amb  la forma  sil·làbica directa (cv).
-Els infants  sense  dificultats fonològiques  tenen inventaris fonètics molt més  extensos i  usen amb més  facilitat i precocitat un rang més ampli d’estructures sil·làbiques .
- Els infants afectats per el TEL solen  tindre menys habilitats  fonètiques, persistents els processos de simplificació de la  parla en estadis cronològics que ja no corresponen.

-ALS  LOS 5 ANYS les  emissions verbals mostren una pràctica vocal limitada, amb unes  dislàlies múltiples que persevera’n. En este sentit, Leonard LB conclou  que
Els infants amb  TEL presentaran majors  problemes per a produir determinats estructures gramaticals, quan tals produccions requereixen excessives demandes fonològiques, així com dificultats en realitzar representacions fonològiques adequades,  es un aspecte condicionant  en el  deteriorament  gramaticals. ( Menyuk P et al) va demostrar  la correlació entre el percentatge dels  errors fonològics dintre de la paraula  i  el percentatge  d’ errors gramaticals que comenten els infants s afectats, demostrant que quan s’incrementa la complexitat  sintàctica  se sol  produir un decrement de la precisió articulatòria. Dificultades gramaticals  es  considera que els infants  presenten  dificultats morfosintàctiques quan tenen dificultats per a integrar i aplicar,  en
  seves emissions verbals, els  elements  necessaris per a organitzar correctament  les paraules i les frases.
Les paraules especialment difícil  quan s’ha de  fer  us  dels nexes gramaticals, les paraules funcionals amb  poc pes lexical, la organització gramatical dels sintagmes, així com de concordança  gramatical. Presenten una parla  que freqüentment  rep  el nom de parla  telegràfica, per la marcada  omissió de morfemes gramaticals, nexes d’unió o de los marcadors de  temps verbals.  Resultant  un llenguatge desorganitzat des de el punt de vista gramatical, amb  alteracions en l’ordre de les paraules, absència  de concordança, omissió de nexes, utilització inadequada de las flexions de temps o mode, en la utilització  de  articles i  pronoms o establir relacions de gènere i nombre.Amb els articles  (Marchman V et al) en un dels  seus treballs es  demostra que la morfologia verbal esta  relacionada amb  la adquisició  lèxica, ja que l’ús de dita morfologia depèn de que el tamany del lèxic verbal al cansí una massa crítica. Els infants amb  TEL presenten una amplitud lexical limitada, por lo que podria explicar las dificultats de  el desenvolupament o de la morfologia verbal. A un que els infants amb  TEL presentin dificultats en alguna o totes les dimensiones  del llenguatge, s’ ha demostrat  que la poca adquisició de la morfologia pot  ser un marcador fiable de TEL. Els  problemes gramaticals que s’han descrit en aquest infants amb  TEL afecten també la sintaxis . (Van der Lely (1994)), defensa  que els infants amb  TEL no presenten problemes per a establir  correspondències entre rols temàtics i regles sintàctiques. Així , sempre que existeixen  suficients indicadors semàntics i  pragmàtics que ajuden a establir  les correspondències, no tindran  per què tindre  problemes de comprensió. Els  problemes comprensió sorgeixen quan els indicadors  son insuficients.

Tabla 1: Criteris del DSM –IV-TR para el trastorno fonològics) Alteracions per a usar els  sons de la parla  apropiats per a l’edat i les  característiques dialectals (errors en la produccions de sons, us ,representacions  u  organitzacions). Las dificultades en el llenguatge receptiu i  expressiu que interfereixen     significativament en el rendiment escolar, la ocupació laboral o la comunicació social.) Si  presenta retràs mental, trastorno motor de la parla  o deprivació ambiental, las dificultats lingüístiques superen les que habitualment estan associades als mateixos  problemes .El TEL es  defineixen  amb  les alteracions  en el desenvolupament  del llenguatge expressiu i/o receptiu en el context d’un desenvolupament  normal en altres s aspectes: conscients d’ intel·ligència no verbal i capacitat  d’autonomia, en una magnitud suficient per a interferir en les activitats  de la vida quotidiana i/o aprenentatges  escolars . En la definició de TEL no se dissocia, com ocorri en l’adult,  entre un trastorno expressiu i  un trastorn receptiu.

Els infants amb  TEL mostren, un major o menor grau, problemes tant d’ expressió com de comprensió.


Tabla 2: Criteris diagnòstics del DSMIV- TR para el trastorno del llenguatge  mixt receptiu-expressiu A) Les puntuacions obtingudes  en una bateria estandarditzada per a la valoració del desenvolupament del llenguatge esta per sota  de les valoracions de la capacitat intel·lectual no verbal. Els  símptomes inclouen tant dificultats per a l’expressió del llenguatge amb dificultat de comprensió. B) Las dificultats en el llenguatge receptiu i expressiu que  interfereixen significativament en el rendiment escolar, l’ocupació laboral o la comunicació social. C) No es compleixen criteris per a el trastorn generalitzat del desenvolupament. Si es  presenta amb retràs mental, trastorn motor de la parla  o deprivació  ambiental, les dificultats lingüístiques superen les que habitualment estan associades a aquest  problemes. En l’actualitat segueixen apareixent , no obstant,
 
BIBLIOGRAFIA
1.- Artigas, J El niño Incomprendido. Bcn: Amat 2009
2.- Rapin I, Allen DA. Developmental language disorders: nosologic considerations
3.- Sans, A. Porque me cuesta tanto aprender. Bcn: Edebe 2009
4.- Navarrete, J,J. Marcadores neurocognitivos en el trastorno especifico de lenguaje. Rev
neurol,2007; 44 (6): 326-333
5.- Rapin, I (96) Developmental language disorders: a clinical update. Journal of child Psycology
and psychiatry, 37,643-656
6.- Mendoza Lara, E. trastorno específico del lenguaje. Madrid: Pirámide. 2001
7.- Van Daal J, Verhoheven L,. Subtypes of sever speech amd language impairment:psychometric
evidence from 4 –year-old children in Netherlands. J Speech Lang Hear Res 2004 ;47:1411-23
8.- Fresneda M,D, et al. Trastorno especifico del lenguaje. Rev. Neurol. 2005;41 (Supl1)
S51-S56
9.- Muñoz-López, G. Alteraciones lingüísticas en el TEL. Rev neurol 2005;41 (supl 1): S57-S63)
10.-Miller CA et al. Speed of processing in children with specific language impairment. J
speech Lang Hear Res 2001; 44:416-33
11.- Carballo, G .del Trastorno fonológico al Tel. Manual de trastorno especifico de lenguaje.
Madrid: Pirámide 2009 3ª ed.
12.- Rescorla Y Ratner .Phonetic profiles of toodlers with especific expresive language impairment.
J speech Lang Hear Res 1990;33: 70-83
13 .-Vilardaga, T. Manifestaciones lingüísticas en el niño con TEL. Revista Clínica Molins, 2009
14.- Leonard LB . Facilitating linguistics skills in children with specific language impairment.
Appl Psycolinguist 1981;2 89-118
15.- Menyuk et al. A problema of language disorder: length versus estructure. J speech
Hear Res. 1992 ; 15:264-79
16.-.Restrepo MA, Gutierrez-Clellen .Article use in Spanish –speaking children with specific
language impairment. J Child Lang 2001;28:433-52
17.- Marchman V, Bates E. Continuy in lexical and morphological development: a test of
the critical mass hypothesis. J speech Hear Lang 1994;21:339-66
18.- Van Der Lely, HJK, Ullman MT Past Tense morphology in specifically language impaired
and normally developing children. Lang Cogn Proc 2001, 16:177-217
19.- Mendoza Lara, E. trastorno específico del lenguaje. Madrid: Pirámide. 2001; 4; 88-89
La 2ª parte de este trabajo, titulado EVOLUCIÓN CON INTERVENCIÓN
LOGOPÉDICA en SUBTIPO FONOLÓGICO SINTÁCTICO se editará en el
próximo número de la Revista (julio 2011).
establecimiento

No hay comentarios:

Publicar un comentario